English version English version


De stichting werd op 8 april 1904 opgericht. Oprichters waren Jeremias Meyjes Jr. en Mr Fokke Eduard Posthumus Meyjes.
Hun beweegredenen hebben zij destijds uiteengezet in een brief aan de leden van de familie Meyjes.

De tekst van die brief ( in oud-Nederlands) luidt als volgt:

In uitgebreide families als de onze komt het uit den aard der zaak nogal eens voor, dat enkele leden, minder door de fortuin begunstigd, door een samenloop van velerlei oorzaken in behoeftige omstandigheden geraken en niet in staat zijn in hun onderhoud te voorzien.

Nu in zoovele - ook in aanzienlijke - familien, fondsen zijn gecreëerd om den nood van die verarmde leden te verlichten, hebben wij begrepen dat ook onze familie van een zodanig fonds niet verstoken mocht blijven.

Een paar jaar geleden hebben wij allen, door en na het verschijnen van ons FamilieBoek opnieuw gevoeld, dat er banden zijn, die blijven bestaan ook al worden ze soms vergeten, en dat de familie een eenheid is, wier onderdeelen het niet onverschillig mogen aanzien dat enkelen hunner te ondergaan. Wij hebben het recht niet, een familielid aan gebrek ten prooi te laten, wanneer wij maar weten dat er geleden wordt.

Daarom hebben de beide eerst-ondergeteekenden een som van F 500, - beschikbaar gesteld, die het grondkapitaal van een fonds zal vormen, en bij notariële akte de Stichting: het Meyjes Fonds opgericht. Zij hebben de overige ondergeteekenden bereid gevonden, mede het beheer over de Stichting te voeren, en vormen thans met hen het Bestuur.

Het doel der Stichting is: Ongehuwde vrouwelijke leden der familie, die den naam Meyjes dragen of wier moeder of wier overleden echtgenoot Meyjes heette, en die trachten, door hoofd- of handenarbeid in haar onderhoud te voorzien, maar daarin op onvoldoende wijze slagen, bij te staan. Dit doel is in de Statuten nader omschreven.

Wij hebben ons moeten beperken tot de behoeftige vrouwelijke leden onze familie.
Wij meenden dat, in den regle, de mannelijke beter in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien; en bovendien; wilden wij, met de betrekkelijk geringe middelen waarmede wij aanvangen, reeds binnen niet al te langen tijd aan uitkeering kunnen denken, dan moeten wij den kring wel niet al te ruim trekken.


Zal het beoogde doel worden bereikt, dan moet het Fonds, behalve door de storting der oprichters, worden gevormd en vergroot door jaarlijkse bijdragen, giften ineens, legaten, schenkingen etc.

En nu komen wij tot U, met het ernstig en dringend verzoek, ons werk niet te vergeefsch te doen zijn, en door uw bijdragen - liefst jaarlijksche - een zaak te steunen die U van zoo nabij raakt. Niemand kan toch weten of niet te eeniger tijd een zijner naaste verwanten, die zonder zorg de toekomst tegemoet ziet, den steun van ons fonds zal behoeven.

Mogen in de toekomst de vrouwelijke leden onzer familie, die buiten haar toedoen in kommervolle omstandigheden verkeeren, door onze onderlinge samenwerking voor armoede worden behoed.

Wij verzoeken u beleefd, het aangehecht billet zoo spoedig mogelijk, met de toezegging van een groote of kleien bijdrage ingevuld toe te zenden aan den tweeden ondergeteekende. Gaarne is een ieder onzer bereid, mondeling of schriftelijk deze voor ons allen belangrijke zaak nader toe te lichten. Exemplaren van de Statuten zijn binnenkort op aanvraag te verkrijgen aan bovengenoemd adres a Fl. 1, - ten bate van het Fonds.

Jeremias Meyjes Jr (tak: van Coeverden)
Mr. F.E. Posthumus Meyjes (tak: van Manen)
J.W. Meyjes Jr. (tak: van Voorthuysen)
A.J.P. Meyjes. (tak: Gotte)
Mej. A.E. Meyjes (tak: Dresselhuys)
Het bestuur werd in december 1905 uitgebreid met:
Johanna Elisabeth Lobeck-Meyjes (tak Bonebakker)
Willem van Oostrom Meyjes (tak: Everwijn)

Tot zover het bericht ruim 100 jaar geleden.

In 1959 vond een statuten wijziging plaats:
Ook mannelijke leden komen in aanmerking voor ondersteuning.
Niet wettige nakomelingen wordt de deur op een kier gezet voor ondersteuning.
In 1988 vond een statutenwijziging plaats, waardoor ook studievoorschotten konden worden gegeven. In 2015 werden de statuten verder aangepast aan de actualiteit. Ondersteuning kan nu worden gegeven tot aan de 2e generatie van een Meyjes familielid. Verder is het mogelijk geworden schenkingen aan organisaties te doen, waar Meyjes familieleden bij zijn betrokken.

Genealogische gegevens

Naast bovengenoemde doelstelling is de Stichting "het Meyjes Fonds" natuurlijk ook geïnteresseerd in genealogische gegevens. De gevraagde gegevens betreffen geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden en zo mogelijk informatie over beroep etc.  Deze gegevens worden verwerkt in de genealogie, en op den duur in een nieuwe editie van het Meyjes boek. Wij stellen het zeer op prijs, als u dergelijke gegevens wilt doorgeven naar het bestuurslid dat is belast met het bijhouden van de  genealogie.

Familiebijeenkomsten

regelmatig familiebijeenkomsten gehouden. Op de website is informatie over deze familiebijeenkomst te vinden onder het hoofdstuk familiereŁnie. Een familiebrief, waarin nieuws uit de familie wordt beschreven, verschijnt op niet vaste momenten. Nieuws voor deze nieuwsbrief is vanzelfsprekend zeer welkom.

Familienaam

De familienaam is afgeleid van de Friese naam Meye - Meyes (Meye's zoon). Op verschillende plaatsen zijn verschillende schrijfwijzen in gebruik. In onze familieboeken, geschreven door erkende genealogen, is vermeld, dat volgens authentieke stukken uit die tijd (± 1780) de afspraak is gemaakt, dat de schrijfwijze Meyjes algemeen aangenomen is. Er blijft enige verwarring, doordat men de in Friesland (Fryslan) erkende Y in Holland niet (er)kent. In die periode wordt de Burgerlijke Stand met geboorteregister opgericht. De ambtenaar van de Burgelijke Stand schrijft de naam van het geboren kind volgens mondelinge opgave van de vader in en dan ligt de onjuiste spelling in de officiële namenregistratie voor altijd vast. Pas veel later is de mogelijkheid tot wijziging van een onjuiste spelling ingevoerd. De ambtenaar van de Burgelijke Stand van de geboorte-gemeente kan de naam ambtshalve, eventueel op last van de officier van Justitie van het Arrondissement, waaronder de geboorte-gemeente valt, verbeteren. U dient een schriftelijk verzoek in te dienen bij de ambtenaar van uw geboorte-gemeente. Het verzoek dient natuurlijk gemotiveerd te worden.