Naast de primaire doelstelling van het verlenen van ondersteuning, houdt Stichting Het “Meyjes-Fonds” de genealogische gegevens bij betreffende geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden en, zo mogelijk, informatie over beroep of levensloop. Deze genealogische gegevens worden verwerkt voor een toekomstige editie van Het Geslacht Meyjes (deel VI). Wij stellen het zeer op prijs, als u dergelijke gegevens wilt doorgeven aan het bestuurslid dat is belast met het bijhouden van de genealogie. Gebruik hiervoor het contactformulier onder Bestuur & contact.

Herkomst en spelling familienaam

De familienaam is afgeleid van de Friese naam Meye – Meyes (Meye’s zoon). Op verschillende plaatsen zijn verschillende schrijfwijzen in gebruik. In onze familieboeken, geschreven door erkende genealogen, is vermeld dat volgens authentieke contemporaine stukken (circa 1780) de afspraak is gemaakt, dat de schrijfwijze Meyjes algemeen aangenomen is. Er bleef enige verwarring bestaan, doordat men de in Friesland (Fryslan) erkende Y in Holland niet (er)kende. Na de invoering van de burgerlijke stand in 1811, waarbij het verplicht werd geboorte, huwelijk en overlijden te registreren, schreef de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de naam in van het geboren kind volgens mondelinge opgave van de vader. Zo kon het voorkomen dat een onjuiste spelling in de officiële namenregistratie voor altijd vast lag. Pas veel later is de mogelijkheid tot wijziging van een onjuiste spelling ingevoerd. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar aangifte werd gedaan van de geboorte van een kind, kan de naam ambtshalve – eventueel op last van de officier van Justitie van het Arrondissement waaronder deze gemeente valt – verbeteren. Familieleden die nog ingeschreven staan met een onjuiste spelling van hun achternaam, kunnen een schriftelijk, gemotiveerd, verzoek indienen bij de ambtenaar van de gemeente waarbij zij in het geboorteregister zijn ingeschreven.

Jeremias Meyjes (1794-1879), met oudste zoon Jeremias (1824-1891).

Jkvr. Fosca Helena van Coeverden tot Wegdam (1798-1862), echtgenote van de voorgaande met jongste dochter Fosca Theodora (1835-1838).

Jeremias Meyjes (1734-1793).

Atje Posthumus (1743 – 1813).

De poortereed van Johannes Meyjes (1708-1798).