De primaire doelstelling van de Stichting Het “Meyjes-Fonds” is het verlenen van ondersteuning aan leden en nakomelingen van de familie Meyjes.

Wie behoort tot de familie Meyjes?

Onder de familie Meyjes worden in de statuten verstaan de afstammelingen in de mannelijke lijn van JOHANNES MEYJES van WOUDSEND, die de familie vormen waartoe de oprichters van de stichting behoorden. Onder de leden van de familie Meyjes worden verder de echtgenote, de weduwe en een (klein)kind van een lid, begrepen.

Wie komt in aanmerking voor ondersteuning?

  • Verlening van ondersteuning kan geschieden aan leden en afstammelingen van de familie Meyjes.
  • Verlening van ondersteuning kan bovendien geschieden aan personen, die van een lid van de familie Meyjes van echt gescheiden zijn, doch alleen wanneer daartoe door het bestuur wordt besloten.
  • Verlenen van ondersteuning kan tenslotte geschieden aan afstammelingen van leden van de familie Meyjes, die de status van wettig nakomeling missen, doch gerechtigd zijn de geslachtsnaam Meyjes met of zonder enige andere naam als voorvoegsel te dragen, alsmede aan de afstammelingen van zodanige personen tot en met de tweede graad.

Tot verlening van ondersteuning kan in alle situaties slechts door het bestuur van de Stichting Het “Meyjes-Fonds” worden besloten op basis van de statuten en regels van de stichting.

Studietoelagen, studieleningen, microfinancieringen, donaties aan instellingen of organisaties

Als nevendoel kan de stichting studievoorschotten, -toelagen en leningen verstrekken en ook ondersteuning aan instellingen of organisaties verlenen, waarbij een lid van de familie Meyjes een bijzondere betrokkenheid heeft, zoals bijvoorbeeld bestuurder, toezichthouder, initiator of subsidiënt.

Voorbeelden van dergelijke ondersteuningen zijn:

  • Financiële bijstand wanneer in een (financiële) behoefte niet of niet uitsluitend kan worden voorzien door de aanvrager zelf of door naaste familieleden van de aanvrager;
  • Studieleningen;
  • Studietoelagen;
  • Microfinanciering, gedefinieerd als ‘een kleine lening met als doel het mogelijk maken of stimuleren van eigen ondernemerschap’, voor zover aan de financieringsbehoefte niet kan worden voldaan via de reguliere wijze;
  • Renteloze voorschotten.

Voorwaarden voor verlening van ondersteuning aan instellingen en/of organisaties

Het bestuur kan besluiten de toegekende ondersteuning uit te keren in termijnen of als een bedrag ineens. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toekenning van de ondersteuning. In het geval de ondersteuning de vorm heeft van een voorschot of microfinanciering zal het bestuur de voorwaarden regelen waarop de ondersteuning wordt verstrekt. Verleende ondersteuning moet worden verantwoord door de ontvanger op een door het bestuur te bepalen wijze en tijdstip.

Hoe kunt u een aanvraag voor ondersteuning indienen?

Indien u of een familielid voor toekenning van een ondersteuning in aanmerking wilt komen, kunt u een uitgebreid gemotiveerd, schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur, met uw contactgegevens en een kopie van uw identiteitsbewijs. Aan u zal worden gevraagd alle inlichtingen te verstrekken en alle bescheiden te overleggen, die het bestuur ter beoordeling van de aanvraag nodig acht. Het bestuur streeft ernaar om binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag en bijbehorende stukken te laten weten of de aanvraag wordt gehonoreerd. Aanvragen kunnen uitsluitend per e-mail worden gericht aan het secretariaat van de Stichting Het “Meyjes-Fonds” (gebruik hiervoor het contactformulier onder Bestuur & contact).

Johannes Meyjes (1708-1798).