Stichting' het Meyjes Fonds'

Opgericht door Jeremias Meyjes Jr. en Mr. Fokke Eduard Posthumus Meyjes.

Jeremias Meyes
Jeremias Meyjes Jr. 1865 - 1942

Doelstelling Stichting "het Meyjes Fonds"

De primaire doelstelling van de Stichting "Het Meyjes Fonds"is het verlenen van onderstand aan leden en nakomelingen van de familie Meyjes.

English version English version

Wie behoort tot de familie Meyjes ?
Onder de familie Meyjes worden in de statuten verstaan de afstammelingen in de mannelijke lijn van JOHANNES MEYJES van WOUDSEND, welke vormen de familie waartoe de oprichters van de stichting behoorden. Onder de leden van de familie Meyjes worden verder de echtgenote, de weduwe en een (klein)kind van een lid, begrepen.

Wie komt in aanmerking voor onderstand ( = financiële ondersteuning)?
Verlening van onderstand kan geschieden aan leden en afstammelingen van de familie Meyjes, die daar behoefte aan hebben.
Verlening van onderstand kan bovendien geschieden aan personen, die van een lid van de familie Meyjes van echt gescheiden zijn, doch alleen wanneer daartoe door het bestuur wordt besloten. Verlenen van onderstand kan tenslotte geschieden aan afstammelingen van leden van de familie Meyjes, die de status van wettig nakomeling missen, doch gerechtigd zijn de geslachtsnaam Meyjes met of zonder enige andere naam als voorvoegsel te dragen, alsmede aan de afstammelingen van zodanige personen tot en met de tweede graad.

Tot verlening van onderstand kan in alle situaties slechts door het bestuur van de Stichting “Het Meyjes Fonds” worden besloten op basis van de statuten en regels van de stichting.

Studietoelagen, studieleningen, microfinancieringen, donaties aan instellingen of organisaties
Als nevendoel kan de stichting studievoorschotten en -toelagen en leningen verstrekken en ook onderstand aan instellingen of organisaties verlenen, waarbij een lid van de familie Meyjes een bijzondere betrokkenheid heeft, zoals bestuurder, toezichthouder, initiator, subsidient en dergelijke.
Voorbeelden van een dergelijke ondersteuning zijn:
a. Financiële bijstand wanneer in een (financiële) behoefte niet of niet uitsluitend kan worden voorzien door de aanvrager zelf of door naaste familieleden van de aanvrager;
b. Studieleningen;
c. Studietoelagen;
d. Microfinanciering, gedefinieerd als ‘een kleine lening met als doel het mogelijk maken of stimuleren van eigen ondernemerschap’, voor zover aan de financieringsbehoefte niet kan worden voldaan via de reguliere wijze;
e. Renteloze voorschotten.

Het verlenen van onderstand aan instellingen en organisaties is mogelijk mits een lid van de familie Meyjes een bijzondere band met een dergelijk instelling of organisatie heeft. Die band kan zijn: bestuurder, toezichthouder, initiator, subsidiënt of vrijwilliger en dergelijke.

Voorwaarden voor verlening van onderstand aan instellingen en/of organisaties
Het bestuur kan besluiten de toegekende onderstand uit te keren in termijnen of als een bedrag ineens. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toekenning van de onderstand. In het geval de onderstand de vorm heeft van een voorschot of microfinanciering zal het bestuur de voorwaarden regelen waarop de onderstand wordt verstrekt. Verleende onderstand moet worden verantwoord door de ontvanger op een door het bestuur te bepalen wijze en tijdstip.

Hoe kunt u een aanvraag voor ondersteuning indienen?
Indien u of een familielid voor toekenning van een onderstand in aanmerking wenst te komen, wendt u zich dan met een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot het bestuur. U zal worden gevraagd alle inlichtingen te verstrekken en alle bescheiden over te leggen, welke het bestuur ter beoordeling van de aanvrage nodig acht. Het streven is om binnen twee weken te laten weten of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Aanvragen kunnen per brief of e-mail worden gericht aan het secretariaat van de Stichting “Het Meyjes Fonds” p/a Pieter Mondriaanlaan 9, 2408 DG Alphen a/d Rijn, E: ymanders@gmail.com.
Bij de aanvraag graag de argumentatie opgeven, een kopie van uw identiteitsbewijs bijsluiten en al uw contactgegevens vermelden.


Bestuursleden "Het Meyjes Fonds"

Tak 1
Y. (Ynske) van Ravenzwaay - Meyjes (bestuurslid)

E-mail: y.meyjes@gmail.com

Tak 2
H. (Hans) Meyjes (bestuurslid)

E-mail: hans.meyjes@chello.nl

Tak 3
J.W.C. (Tim) Posthumus Meyjes (bestuurslid)

E-mail: tpmfoto@gmail.com

Tak 4
G.M. (Mieke) Meyjes (bestuurslid + genealogie)                           

E-mail: miekemeyjes@gmail.com

Tak 5
M.C. (Margreet) Winters - Meyjes (bestuurslid)

E-mail: joepenmargreet@gmail.com

Tak 6
L.A.C. (Leonard) Posthumus Meyjes (Ad interim voorzitter en penningmeester)
Kanaalstraat 157-3
1054 XE Amsterdam
E-mail: leonardpmeyjes@live.nl
Telefoon: +31 6 10098424

Tak 7
Emma van der Meulen (secretaris)
E-mail: emma.vdmeulen@gmail.com

Tak 1 = Nakomelingschap van Jeremias Meyjes en Jonkvrouwe Fosca Helena van Coeverden tot Wegdam.
Tak 2 = Nakomelingschap van Johannes Henricus Meyjes en Anna Elisabeth Dresselhuys
Tak 3 = Nakomelingschap van Reinier Posthumus Meyjes en Willemyna Petronella van Manen
Tak 4 = Nakomelingschap van Johannes Weygardus Meyjes en Geesiena Maria van Voorthuysen
Tak 5 = Nakomelingschap van Jeremias Meyjes en Josien Louise Bonebakker
Tak 6 = Nakomelingschap van Johannes Willem Meyjes en Maghtilda Geertruida Götte
Tak 7 = Nakomelingschap van Frans Meyjes en Johanna Lucretia Geertruida Everwijn